รายละเอียด

สกสว. ขอเชิญทุกท่านร่วม TSRI Virtual Forum 2020 : ทิศทางการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการโดย สุทธิชัย หยุ่น มีทั้งหมด 3 Panel 

  • Panel 1 : ทิศทางและการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • Panel 2 : คนกับความรู้ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • Panel 3 : แนวทางและการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ : การขับเคลื่อนที่ต้องไปต่อ

วัน และเวลา

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 - 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 092 - 5503375
Facebook : ThailandScienceResearchandInnovation