รายละเอียด

Disruptive Technology  ความพลิกผันทางเทคโนโลยี ที่นำมาทั้งความปั่นปวนและโอกาสสำหรับประเทศไทย งานสัมมนาเผยผลวิจัยและเวทีเสวนา "เศรษฐกิจไทยในยุค Disruptive Technology: พลิกความปั่นป่วนเป็นโอกาส" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย จะประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยและผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมหนทางการปรับตัวในสาขาเศรษฐกิจต่างๆ ใน 7 กลุ่ม ได้แก่ 

  • เกษตรกรรม 
  • อุตสาหกรรมการผลิต 
  • อุตสาหกรรมค้าปลีก 
  • อุตสาหกรรมสื่อ 
  • ภาคบริการขนส่งผู้โดยสารทางบก 
  • บริการโรงแรม 
  • อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ

ที่มีจุดร่วมสำคัญคือ ความท้าทายในแบบแผนการผลิตและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงประเด็นการจ้างงานของนายจ้างและแรงงาน โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ประเทศไทยมีโมเดลการพัฒนาสำหรับรองรับการเกิดขึ้นของ Disruptive Technology และให้ภาครัฐมีแนวทางในการปรับกลไกในการทำงาน ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จาก Disruptive Technology  เช่น ด้านการศึกษา ด้านการจัดระบบสวัสดิการสังคม เป็นต้น

วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องแกรนบอลลูม โรงแรม The emerald รัชดา

กำหนดการรับลงทะเบียน

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 6 มกราคม 2563 ร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook : Thailand Development Research Institute (TDRI)