รายละเอียด

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน “วันนักประดิษฐ์” มาแล้วเป็นครั้งที่ 21 ซึ่งในปีพุทธศักราช 2563 จะถือเป็นการจัดงาน ครั้งที่ 22 เพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผลและนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ในการนำการวิจัย และนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคมของประเทศ

พบกับ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และผลงานวิจัยไทย คิดค้นกว่า 1000 ผลงาน ที่รอท่านมาร่วมต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีกิจกรรมภายในงาน ดังนี้ 

1. พิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 
2. การจัดแสดงนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ของไทย 

  • นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”
  • นิทรรศการแสดงผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
  • นิทรรศการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ
  • นวัตกรรมความมั่นคง อาทิ อาวุธยุทโธปกรณ์ ยุทธภัณฑ์ทางการทหาร เครื่องมือสื่อสาร
  • นวัตกรรมการเกษตรสร้างมูลค่า อาทิ เกษตรอัตลักษณ์เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป
  • นวัตกรรมอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อาทิ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยว หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีภัณฑ์ ดิจิทัล การแพทย์ครบวงจร
  • นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะในช่วงปฐมวัย สื่อการเรียนรู้ 
  • นวัตกรรมสังคมผู้สูงวัย และคุณภาพชีวิตคนไทย 4.0 
  • นวัตกรรมสีเขียว อาทิ การลดของเสียจากต้นทาง หมอกควัน  การจัดการขยะมูลฝอย และน้ำเสีย

3. มหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ
4. การประกวดสิ่งประดิษฐ์
5. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการจัดเสวนาและกิจกรรมบนเวที
6. การบริการให้คำปรึกษา และการจำหน่ายสินค้านวัตกรรม

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 17.00 น.
ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 525 และ 532
Email : inventorday.rekm@nrct.go.th
Facebook : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ