1

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศ ได้จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” เวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการ องค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในระบบวิจัย ร่วมแสดงศักยภาพทางการวิจัยของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค อันจะเชื่อมโยงการนำผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ
 

ภายในงานประกอบด้วย

 • ภาคนิทรรศการ แสดงผลงานวิจัยใน 5 กลุ่มเรื่อง
  • งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
  • งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ประเด็นท้าทายทางสังคม
  • งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์สังคมเกษตรกรรมสมัยใหม่
  • งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงของประเทศ
  • งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
 • ภาคการประชุม หัวข้อการประชุมหลากหลายประเด็น อาทิ
  • ยุทธศาสตร์แผนแม่บทการวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออนาคตประเทศไทย
  • แผนที่นำทางและยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไปสู่  4.0
  • กระทรวงใหม่ ก้าวหน้าหรือถอยหลัง : ท้าทายวิจัยไทย


วันเวลาและสถานที่จัดงาน

วันที่  7-10 เมษายน 2562
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 0 2561 2445 ต่อ 517, 518, 519