''

รายละเอียด

สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter จัดสัมมนาเชิงวิชาการ
"เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล: แนวคิด การออกแบบ การจัดการ และกรณีศึกษา (Smart City & Data Center: Concept, Design, Management and Case Studies)”
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบสมาร์ทซิตี้ (Smart City) หรือเมืองอัจฉริยะ และดาตาเซนเตอร์ (Data Center) ถ่ายทอดแนวคิดในการบริหารจัดการ
ด้านเทคนิคและการเงินระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสำหรับเมืองอัจฉริยะ และรับทราบถึงมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานในการสร้างระบบเมืองอัจฉริยะ และดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้กับองค์กร หรือเมืองที่ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการสนับสนุนวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน และองค์กรภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติโดยตรง

วัน เวลา สถานที่

วันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 0-2354-5333 ต่อ 500 / 503 (คุณภัทรกันต์ / ศิริภักตร์)
E-mail : seminar@greennetworkseminar.com