รายละเอียด

เปิดเส้นทางทุนวิจัย ผ่านการสัมมนาออนไลน์ ZOOM WEBINAR กับ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

หัวข้อการสัมมนา

 • แนะนำหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
  โดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี
  รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 • แผนการสนับสนุนโครงการ และ กรอบการวิจัยด้าน BCG in Action สุขภาพและการแพทย์
  โดย ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
  ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานสุขภาพและการแพทย์ บพข.
 • แนวทาง/แนวโน้ม งานวิจัยท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  โดย ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช และ ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร
  ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข.
 • การสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
  โดย รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ และคุณอรนุช รัตนะ
  ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน บพข.
 • การพัฒนาผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลค่าสูง
  โดย ศ.ดร. ภาวิณี ชินะโชติ และ รศ.ดร. วาณี ชนเห็นชอบ
  คณะอนุกรรมการแผนงานเกษตรและอาหาร บพข.
 • การสนับสนุนโครงการด้านพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ
  โดย ศ.ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย
  ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ บพข.
 • AI in actions for BCG sustainable development
  โดย ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต และ ดร.อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร
  คณะอนุกรรมการแผนงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข.
 • Technology Localization / Future Mobility
  โดย รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา และ ดร.ธนาคาร วงษ์ดีไทย
  คณะอนุกรรมการแผนงานระบบคมนาคมแห่งอนาคต บพข.

วัน และสถานที่

วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2563
ณ ZOOM WEBINAR กับ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติม

E-mail : webinar.t02@gmail.com