รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์ (APi) ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน มหาวิทยาลัย นักวิจัย และผู้ประกอบการ ร่วมส่งผลงานนวัตกรรม ด้านการเกษตรและอาหาร ในโครงการ “สินค้านวัตกรรมไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก” โดยโครงการมีแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ ในการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรและอาหารให้ได้มาตรฐานสากล และขยายโอกาสในการนำผลิตภัณฑ์/ สินค้าดังกล่าวส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการสนับสนุน อาทิ

  • เข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรือกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่กรมฯ เป็นผู้จัด เช่น งานแสดงสินค้าไทยระดับนานาชาติในต่างประเทศที่มีศักยภาพ 
  • การเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจกับประเทศคู่ค้า
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล
  • โอกาสรับทุนสนับสนุนวิจัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

หลักเกณฑ์

  • เป็นผลิตภัณฑ์/ สินค้าเกษตรนวัตกรรม
  • หากผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน (ภายในหรือต่างประเทศ) แล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการรับสมัครลงทะเบียน
ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 7 กรกฎาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร : 02 - 0028366 (คุณรมิดา วะสิโน)
E-mail : ramida.trf@gmail.com