รายละเอียด

โครงการ “การแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 2” หรือ  “EV CUP 2019” เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญในด้านการพัฒนาบุคคลากรของประเทศ โดยเฉพาะเยาวชนในระดับอุดมศึกษา ผ่านการถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้าจากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการทำงานเป็นทีม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ “การแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1” หรือ “EV CUP 2018”

โจทย์การแข่งขันและการรับสมัคร

พัฒนาต้นแบบยานยนต์ขนส่งความเร็วต่ำ (ความเร็วไม่เกิน 25km/ชม.) จำนวนล้อไม่เกิน 4 ล้อ สำหรับขนส่งสิ่งของหรือผู้โดยสารในพื้นที่ปิด (ไม่ออกถนนสาธารณะ) เช่น โรงงาน โรงแรม สนามบิน เป็นต้น 

สมัครเป็นทีมโดยไม่จำเป็นต้องมาจากสถาบันเดียวกัน ทีมละไม่เกิน 10 คน โดยต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาไม่น้อยกว่า 70% /ผู้เข้าร่วมไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

กำหนดการรับสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 สิงหาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร : 02-150-9560
E-mail : thaiev.consortium@gmail.com