รายละเอียด

CAT ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "CAT Short Film 2019" หัวข้อ "CAT SHORT FILM ขับเคลื่อนทุกความสำเร็จด้วยเทคโนโลยี" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ เทียบเท่าในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาสังกัดของ รัฐและเอกชนทั่วประเทศ
 • ส่งผลงานได้เฉพาะประเภททีม ตั้งแต่ 2-5 คน โดย 1 คนสามารถสังกัดได้ 1 ทีมเท่านั้น
 • สมาชิกในทีมต้องอยู่สังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันเท่านั้น แต่ไม่จํากัดระดับชั้นปีการศึกษาและคณะ
 • ทุกทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา หรือหัวหน้าสถาบันการศึกษา ให้การรับรองว่าเป็นนิสิต-นักศึกษา ในสถาบันนั้นจริง พร้อมส่งสําเนาบัตรประจํา ตัวนิสิต-นักศึกษา ในรูปแบบไฟล์ .PDF แนบมาพร้อม ใบสมัคร

หลักฐานการจัดส่งผลงาน

 • ใบสมัครจํานวน 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์โครงการ
 • สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน 1 แผ่น พร้อมระบุสําเนาถูกต้อง (สมาชิกทุกคนในทีม)
 • เนื้อเรื่องโดยย่อ (Treatment) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
 • หลักฐานการยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง
 • หลักฐานการยินยอมให้ส่งเข้าประกวดจากอาจารย์ที่ปรึกษา

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 สิงหาคม 2562 เปิดรับสมัครและส่งโครงเรื่องขยาย (Treatment)
 • 20 กันยายน 2562 ปิดรับสมัครผลงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 095-424-9461 (คุณปุณยาพร) , 099-519-5191 (คุณปลายฟ้าลดา)
Line ID : catshortfilm
E-mail : cat.shortfilm@gmail.com