รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดงานประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปี และเพื่อร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG โดยแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ที่เป็นกลไกผลักดันโมเดลเศรษฐกิจ BCG ต่อประเทศชาติและสังคมโลกอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ “วทน. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (STI Driving BCG Economy for Sustainability) 

ภายในงานประกอบด้วย

  • การนำเสนอผลงานของ สวทช. และพันธมิตร  
  • การสัมมนาวิชาการ 
  • การแสดงนิทรรศการ 
  • การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของสวทช. และบริษัทผู้เช่า 
  • กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

วัน และสถานที่

ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2563
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 0-2564-8000
Facebook : NSTDA - สวทช.