รายละเอียด

NECTEC-ACE 2019 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” เป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนาที่มีการนำไปใช้ในภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ นักวิชาการในภาครัฐและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผลงานและเทคโนโลยีของศูนย์ฯ ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

วัน เวลา และสถานที่

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook : NECTEC NSTDA