''

รายละเอียด

ขอเชิญนักลงทุน นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ ตลอดจนผู้ที่มองหานวัตกรรมและพร้อมลงทุน และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน THAILAND TECH SHOW 2019 “นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน (360 ํ Innovation X Sustainability)” เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยพร้อมใช้จาก สวทช. และพันธมิตรหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาจากทุกภาคของประเทศกว่า 240 ผลงาน ในรูปแบบตลาดเทคโนโลยีที่พร้อมเชื่อมโยงงานวิจัยไปสู่ภาคธุรกิจ ต่อยอดสร้างนวัตกรรม และสามารถนำไปใช้ได้จริง เต็มอิ่มกับนวัตกรรมที่จะสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจในยุค 4.0

วัน เวลา และสถานที่

ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 17.00 น. 
ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร :  0-2564-8000