รายละอียด

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ดำเนินการให้รางวัลการวิจัยแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ วช. ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย ที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และวงวิชาการในสาขาวิชาการต่างๆ โดยได้แบ่งการให้รางวัล ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

  • รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
  • รางวัลผลงานวิจัย
  • รางวัลวิทยานิพนธ์
  • รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้

ระยะเวลาในการรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 7 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 506 - 509
E-mail : rekm@nrct.go.th