ชุดตรวจระดับแอนติบอดีสำหรับวิเคราะห์โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโค และ เชื้อไวรัสข้อและสมองอักเสบในแพะ

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
 • หาผู้ร่วมทุนเพื่อดำเนินการผลิต
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       เทคโนโลยี “ชุดตรวจระดับแอนติบอดีสำหรับวิเคราะห์โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโค และ เชื้อไวรัสข้อและสมองอักเสบในแพะ” ใช้เทคนิคการเกิดปฏิกิริยาที่เฉพาะเจาะจงของแอนติบอดีและแอนติเจนทำปฏิกิริยากับสารตั้งต้น ทำให้เกิดสี และนำมาใช้ในการวิเคราะห์ผล หรือเรียกเทคนิคนี้ว่า ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay)  

รายละเอียด

      “ชุดตรวจระดับแอนติบอดี" เป็นชุดตรวจดูความจำเพาะเจาะจงของแอนติเจนกับโรค ในทางปศุสัตว์โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโค และโรคข้อและสมองอักเสบของแพะนั้นถือเป็นโรคที่สร้างความเสียหายอย่างมาก การมีชุดตรวจที่มีความว่องไว แม่นยำ และไม่ต้องรอการนำเข้าชุดตรวจจากต่างประเทศ จะช่วยป้องกัน และควบคุมการเกิดโรคได้ดีขึ้น

     “ชุดตรวจระดับแอนติบอดีสำหรับวิเคราะห์โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโค และ เชื้อไวรัสข้อและสมองอักเสบในแพะ” ชุดตรวจ ELISA สำหรับการทดสอบความจำเพาะระหว่างซีรัมจากโคและแพะ(แอนบอดี) กับ recombinant protein  (แอนติเจน) โดยวิเคราะห์ผลจากปฏิกิริยาทางเคมี และค่าความทึบแสง โดยเทคนิคดังกล่าวทำให้ได้ผลที่รวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อวงการปศุสัตว์ ในการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคได้มีประสิทธิภาพ

จุดเด่น

 • ชุดตรวจมีความว่องไว และมีความจำเพาะต่อโปรตีนสูง
 • ยังไม่มีผู้ผลิตชุดตรวจดังกล่าวในประเทศไทย
 • ราคาต้นทุนการผลิตไม่สูง
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายชุดทดสอบทางการแพทย์และการสัตวแพทย์
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และแพะ
 • หน่วยงานทางปศุสัตว์
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง