ชุดตรวจวัณโรคชนิดดื้อยาด้วยตาเปล่า

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับงานวิจัย (Initial)

ระดับงานวิจัย

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีแหล่งผลิต พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี / ร่วมพัฒนาต่อยอด เช่น...การผลิตชุดตรวจแบบ strip

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       กรรมวิธีผลิต “ชุดตรวจวัณโรคชนิดดื้อยาด้วยตาเปล่า” สำหรับการตรวจหาเชื้อวัณโรคที่สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้งานง่าย แสดงผลอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเทคนิคมาตรฐาน

รายละเอียด

       “วัณโรค” เป็นโรคติดเชื้อซึ่งเป็นถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลกและประเทศไทย  ปัจจุบัน พบว่าเชื้อวัณโรคจำนวนมากดื้อต่อยา rifampicin และ isoniazid ซึ่งเป็นยาหลักในการรักษา ทำให้การแพร่กระจายของเชื้อเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เพิ่มสูงขึ้น  การทดสอบความไวต่อยา rifampicin และ isoniazid  จึงมีความจำเป็นมากเพื่อให้สามารถเลือกใช้ยารักษาวัณโรคที่มีความเหมาะสม ซึ่งจะช่วยรักษาผู้ป่วยและลดการแพร่กระจายของเชื้อ  อย่างไรก็ตาม การทดสอบความไวต่อยาต้านวัณโรคจำเป็นต้องอาศัยห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมสูงในการเพาะเลี้ยงเชื้อ และต้องใช้เวลาทดสอบนาน 1-3 เดือน  ปัจจุบันมีการใช้เครื่องมือที่อาศัยหลักการอณูชีววิทยาเข้ามาทดสอบ แต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูง และมีภาระในการดูแลรักษาเครื่องมือทดสอบ ส่งผลให้การทดสอบความไวต่อยาต้านวัณโรคจำกัดอยู่แต่ในโรงพยาบาลขนาดกลางถึงใหญ่ ในขณะที่การแพร่ระบาดของวัณโรคเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ของประเทศ

       “ชุดตรวจวัณโรคชนิดดื้อยาด้วยตาเปล่า” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อใช้ตรวจเชื้อวัณโรคและการดื้อยาของเชื้อวัณโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง เทียบเคียงกับเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ   โดยใช้เทคนิคการตรวจหายีนของเชื้อวัณโรคที่สัมพันธ์ต่อการดื้อยาชนิดดังกล่าว โดยอาศัยหลักการตรวจทางอณูวิทยา และใช้แผ่น strip ที่สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ให้ผลตรวจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเทคนิคมาตรฐาน ใช้งานง่าย สามารถใช้ในโรงพยาบาลขนาดเล็กหรือโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญ

จุดเด่น
 • ใช้งานง่าย อ่านผลได้ด้วยตาเปล่า และให้ผลการทดสอบอย่างรวดเร็ว (ภายใน 24-40 นาที) และมีประสิทธิภาพสูง
 • ไม่จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษ
 • สามารถนำไปใช้ในโรงพยาบาลขนาดเล็ก พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ หรืองานภาคสนาม 
 • ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเทคนิคดั้งเดิมในปัจจุบัน และไม่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องมือ
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • บริษัทผลิตชุดตรวจหรืออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
 • หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข
 • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • โรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็ก
 • สถานพยาบาลชุมชน
 • สำนักวัณโรค