ชุดตรวจวัดฟอมัลดีไฮด์แบบกระดาษ

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีออกแบบและสร้าง “ชุดตรวจวัดฟอร์มัลดีไฮด์แบบกระดาษ” เพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารฟอร์มัลดีไฮด์ที่ตกค้างในอาหารได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ประสิทธิภาพสูง และราคาไม่แพง

รายละเอียด

        ‘สารฟอร์มัลดีไฮด์’ (Formaldehyde) เป็นสารเคมีลักษณะใส ไม่มีสี มีกลิ่นเฉพาะตัว มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรค จึงมีผู้นำสารฟอร์มัลดีไฮด์มาใช้เป็นสารกันบูดในอาหารบางชนิด เพื่อป้องกันการเน่าเสียและคงความสดของเนื้อสัตว์จำพวกเนื้อหมู ไก่ ปลา กุ้ง ปลาหมึกและผักต่างๆ อย่างไรก็ตาม การใช้ฟอร์มัลดีไฮด์อย่างจงใจในการฉีดหรือแช่อาหาร หากใช้ในปริมาณมากเกินไปและมีการตกค้าง ย่อมเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันการตรวจหาปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ตกค้าง จำเป็นต้องทำในห้องปฎิบัติการ และใช้เครื่องมือที่ีราคาสูง รวมถึงจะต้องใช้ปริมาณสารตัวอย่างมากในการวิเคราะห์ และต้องทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ จึงทำให้บุคคลทั่วไปตรวจวัดได้ยาก

        “ชุดตรวจวัดฟอร์มัลดีไฮด์แบบกระดาษ” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อผลิตชุดตรวจวัดปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ที่อาจตกค้างในอาหาร โดยใช้หลักการไทเทรต (Titration) บนกระดาษ ซึ่งรวดเร็ว แม่นยำ ใช้ง่ายสะดวก และมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารสด 

จุดเด่น
  • สามารถตรวจปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ
  • เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารสด
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์

ผู้ผลิตชุดตรวจวิเคราะห์สารเคมี

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • ผู้บริโภคทั่วไปที่ต้องการทดสอบความปลอดภัยของอาหารสด
  • ห้างสรรพสินค้าหรือตลาดสดที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า
  • โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อสาธิตให้นักเรียน
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง