1

       สำนักประสานงานชุดโครงการ “อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร” เป็นหน่วยงานในสังกัดฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีภารกิจหลักในการให้การสนับสนุนทุนวิจัยในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ต้องการเปิดรับสมัคร "เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ"  รายละเอียดดังนี้
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ เภสัชศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีความคล่องตัวในการทำงานสูง สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ และสรุปเนื้อหาโครงการวิจัยได้
 • มีทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ในระดับดี  หากใช้โปรแกรมตัดต่อ ตกแต่งภาพได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
   

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. บริหารจัดการโครงการวิจัยตั้งแต่การพัฒนาโจทย์วิจัย ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแผนงานวิจัย / โครงการวิจัยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 2. ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร” ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ผลักดันผลงานวิจัยและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 4. ร่วมมือกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ
 5. ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ สกว. มอบหมาย
   

โอกาสที่คุณจะได้รับ 

 1. สัมผัสประสบการณ์จริงของขบวนการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการคิดค้นไอเดียจนกระทั่งเป็นสินค้าจำหน่ายในท้องตลาด
 2. สร้าง connection ร่วมกับนักวิจัยระดับประเทศ เจ้าของกิจการ ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมืออีกมากมาย
 3. ร่วมผลักดันประเทศไทยสู่ Thailand 4.0
   

หลักฐานการสมัคร

 1. ประวัติส่วนตัว (Resume)
 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
 5. transcript ปริญญาโท 1 ชุด
 6. ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร ( ถ้ามี )
 7. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบประกาศนียบัตร การได้รับรางวัล ผลงานต่างๆ ฯลฯ
   

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2561
 

**ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัคร มายังคุณจิตราภรณ์  อีเมล์ jittraporn.trf@gmail.com ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์ 094 546 5070