TechPropose การนำเสนอจากผู้มีเทคโนโลยี

ผู้มองหาเทคโนโลยีสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าของผลงานได้โดยการกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัคร

ต้นคะน้างอกเสริมแร่ธาตุซิลิเนียม

สถานะผลงาน

ระดับงานวิจัย (Initial)

ระดับงานวิจัย

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการร่วมมือพัฒนาการผลิตต้นคะน้างอกซีลีเนียมสูงในระดับอุตสาหกรรม
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       สูตรและกรรมวิธีการผลิต “ต้นคะน้างอกเสริมแร่ธาตุซิลิเนียม” ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ผสมแร่ธาตุซิลิเนียมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และต้านโรคมะเร็ง

รายละเอียด

       “ซิลิเนียม” แร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ Glutathione peroxidase ที่ทำหน้าที่ช่วยป้องกันเซลล์ร่างกายจากสารอนุมูลอิสระ ควบคุมกระบวนการเมทาโบลิซึมของฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ และการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังมีการศึกษาพบว่า สามารถลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งต่อมลูกหมากได้ถึง 50% พร้อมทั้งลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดการติดเชื้อไวรัส โลหิตจาง กล้ามเนื้อเสื่อม และช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ ซึ่งปริมาณที่ร่างกายต้องการซิลิเนียม คือ 55-75 ไมโครกรัมต่อวัน ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซิลิเนียมอินทรีย์ส่วนใหญ่ใช้ยีสต์ซิลิเนียมสูงเป็นแหล่งซิลิเนียม ขณะที่พืชบางชนิดสามารถเปลี่ยนซิลิเนียมอนินทรีย์เป็นซิลิเนียมอินทรีย์ได้

       “ต้นคะน้างอกเสริมแร่ธาตุซิลิเนียม” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ โดยการเสริมแร่ธาตุซิลิเนียมในรูปแบบอนินทรีย์ในกระบวนการปลูกโดยใช้ระบบไร้ดิน (hydroponic system) ซึ่งต้นคะน้างอกสามารถเปลี่ยนซิลิเนียมอนินทรีย์ในรูปซิลิไนท์ เป็นซิลิเนียมอินทรีย์ได้ทั้งหมด และยังพบว่า ซิลิเนียมจากต้นคะน้างอกมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับซิลิเนียมจากยีสต์ รวมถึงการเพิ่มกิจกรรมของเอ็นไซม์ Glutathione peroxidase ได้ ดังนั้น ต้นคะน้างอกซีลีเนียมสูง จึงมีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ระดับอุตสาหกรรม เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซิลิเนียมอินทรีย์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

จุดเด่น
 • ต้นคะน้างอกซิลิเนียมสูง สามารถพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซิลิเนียมอินทรีย์ได้
 • พืชซิลิเนียมสูงยังไม่มีการผลิตในประเทศ นอกจากนี้ยังมีการผลิตเชิงอุตสาหกรรมน้อยมาก
 • ต้นคะน้างอกซิลิเนียมสูง มีการศึกษาวิจัยเพียงในประเทศไทยเท่านั้น
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ
 • ผู้สนใจลงทุนทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • บุคคลทั่วไป
 • ผู้ที่รักสุขภาพ
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง
 • บริษัท/ร้านค้า ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ