ต้องการกรรมวิธีบำบัดน้ำเค็มจากกระบวนการผลิตมะม่วงดอง

ผู้เชี่ยวชาญสามารถสมัครรับโจทย์โดยกดปุ่ม "สมัครรับโจทย์นี้" ด้านล่าง และรอการติดต่อกลับจากเจ้าของโจทย์
Default user
กำลังออนไลน์
ประเภทโจทย์
แก้ปัญหา พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต
ข้อเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ

ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้าน Aquaponic  Hydroponic การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สิ่งแวดล้อม

การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ
หัวข้อโจทย์
ต้องการกรรมวิธีบำบัดน้ำเค็มจากกระบวนการผลิตมะม่วงดอง
ประเภทโจทย์
แก้ปัญหา พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต
รายละเอียดโจทย์

ของเสียจากกระบวนการผลิตมะม่วงดองจะมีทั้งน้ำเสีย เปลือกและเมล็ดมะม่วง ปัญหาที่สำคัญคือน้ำเสียที่มีความเค็ม ประมาณ6-8 องศาบริกซ์ ปัจจุบันโรงงานใช้วิธีตากแห้งได้เกลือออกมาแต่ใช้งบประมาณสูงได้ผลผลิตที่มีมูลค่าต่ำ

ทางบริษัทสนใจเกี่ยวกับวิธี Aquaponic ซึ่งเป็นการเอาน้ำเสียมาปลูกต้นชะครามพืชทนเค็มที่สามารถเอาเกลือไปใช้ได้ผสมผสานกับการเลี้ยงปลาในน้ำเค็ม การบำบัดน้ำเค็มด้วยวิธีการนี้จึงคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงงาน และช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ จึงต้องการผู้เชี่ยวชาญด้าน Aquaponic  Hydroponic ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สิ่งแวดล้อม

สาขาผู้เชี่ยวชาญที่ตรงกับโจทย์
เกษตร / ประมง / ปศุสัตว์
สิ่งแวดล้อม / พลังงาน / ทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาอื่นๆ
สาขาอุตสาหกรรมที่ตรงกับโจทย์
เกษตรและเกษตรแปรรูป
พลังงาน และสื่งแวดล้อม
สาขาอุตสาหกรรมอื่นๆ
เคยจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้คำปรึกษา
ไม่เคย
แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน
ทุนส่วนตัว
ข้อเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ

ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้าน Aquaponic  Hydroponic การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเจ้าของโจทย์
ชื่อ
ชัยรัตน์ โสธรนพบุตร
หน่วยงาน / บริษัท
บริษัทผลไม้แปรรูปวรพรจำกัด
ตำแหน่งงาน
ผู้บริหาร
ที่อยู่
20/5 หมู่ 6 ตำบลวังเย็น
อำเภอ / เขต
แปลงยาว
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์
24190
ลักษณะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตขั้นกลาง (สินค้าสำเร็จรูป)
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
40 ล้านบาท
จำนวนพนักงาน (คน)
150 คน
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)