1

ชื่อทุน:

       ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

หน่วยงาน:

        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ระยะเวลารับสมัคร

       21 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2562

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

    ฐานปริญญาโท (สนับสนุนไม่เกิน 3 ปี) ทุนละ 1,898,000-2,078,000 บาท
    ฐานปริญญาตรี (สนับสนุนไม่เกิน 5 ปี) ทุนละ 2,482,000-2,662,000 บาท


รายละเอียด: 

      สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) หน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีภารกิจให้การสนับสนุนทุนวิจัยในหลากหลายสาขาได้จัดตั้ง “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.” ที่เน้นมุ่งเน้นสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงจัดให้มีโครงการ “ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่ออุตสาหกรรม โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. รอบ1/2562”  เพื่อสร้างนักวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมด้วยโจทย์วิจัยจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรมสู่การแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรม  หรือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนสร้าง เครือข่ายความร่วมมือการทำวิจัยระหว่างนักวิจัยในภาคการศึกษาและนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรม 

 

ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

 1. โจทย์วิจัยที่มาจากภาคอุตสาหกรรมหรือเพื่อแก้ปัญหาที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการคำตอบ อาจเป็นการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ชัดเจน
 2. ระดับความสนใจต่อโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนของภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการ
 3. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ หรือผลกระทบด้านอื่น ๆ อันเนื่องมาจากการทำวิจัย
 4. ศักยภาพในการสร้างความเข็มแข็งต่อภาคอุตสาหกรรมและการสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
 5. มีความลึกซึ้งของงานวิจัยที่เหมาะสมกับระดับการศึกษา
 6. ระเบียบวิธีวิจัย ขอบเขตการวิจัย และแผนการทำงานที่มีความเหมาะสม
 7. ต้องมีนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยที่จะทำการศึกษาวิจัย
 8. ไม่เป็นโครงการที่ได้รับทุนอื่นใดที่ขัดกับหลักเกณฑ์ของ สกว.
 9. ทุนระดับปริญญาเอก ต้องไม่เป็นโครงการที่เสนอขอทุนกับโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)     
          

ติดต่อสอบถาม

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 14
อาคาร SM Tower เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธินสามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail trfrri@trf.or.th
โทรศัพท์ 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 - 8353, 8380 - 8382 หรือ 0-2278-8226
เว็บไซต์ http://rri.trf.or.th
Facebook https://www.facebook.com/trfrri
Line @trfrri