ชื่อทุน

        ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ

หน่วยงาน

        สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระยะเวลารับสมัคร

        ตั้งแต่วันนี้ - 18 ธันวาคม 2563

รายละเอียด

        สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564 จำนวน 8 ประเภททุน โดยแบ่ง 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ทุนที่เปิดรับสมัครและลงทะเบียนผ่านระบบ NRIIS ประกอบด้วย

  • ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
  • ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)
  • ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่
  • ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง
  • ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
  • ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 23
  • ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

2. ทุนที่ใช้ระบบการสรรหา โดยการเสนอชื่อผู้เข้าข่ายที่มีคุณสมบัติของเมธีวิจัยอาวุโส วช. จากคณบดีของมหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทั่วประเทศ โดยขอความอนุเคราะห์ให้เป็นเรื่องลับ หรือจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ วช. แต่งตั้ง โดยผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับแจ้งให้ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายหลัง คือ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)

ติดต่อสอบถาม

        โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 412, 413, 418, 423 และ 424