ชื่อทุน                     
       ทุนวิจัยการศึกษาเชิงนโยบายสำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่

หน่วยงาน 
       สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

รายละเอียด
      ขอทุนในนามมหาวิทยาลัยและหัวหน้าแผนงานวิจัยควรได้รับการมอบหมายจากอธิการบดี​ ควรส่ง มหาวิทยาลัยละ​ 1​ แผนงาน​ หรือกลุ่มมหาวิทยาลัย​ เช่น​ กลุ่มประชาชื่น​ กลุ่มศรีอยุธยา​ เป็นต้น​ รวมทีมกันทำงาน ลดความฟุ้งซ่านจากโควิด​ (ทุนเดิมมหาวิทยาลัย+พันธกิจมหาวิทยาลัย+ยุทธศาสตร์จังหวัด+ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด+นโยบาย​ อวน.)

ติดต่อสอบถาม
      โทร : 087-7000741 (ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์)
      E-mail : Poolsak@nxpo.or.th