1

ชื่อทุน:

        ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ (Medical Hub)

หน่วยงาน:

        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ระยะเวลารับสมัคร

        เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดทั้งปี (ทุนวิจัยมีจำนวนจำกัด สกว.ให้สิทธิกับข้อเสนอโครงการที่เป็นไปตามเงื่อนไขและส่งเข้ามาก่อน)

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

        ไม่จำกัดวงเงินงบประมาณ แต่ต้องเหมาะสมกับปริมาณงานและวิธีการดำเนินงานวิจัย


รายละเอียด: 

        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีภารกิจให้การสนับสนุนทุนวิจัยในหลากหลายสาขา มีแผนให้การสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ (Medical Hub)  เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่มุ่งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ รวมทั้งการพัฒนางานวิจัยและความร่วมมือระหว่างภาควิชาการ มหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับและพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ก้าวสู่ประเทศรายได้สูง   อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ (Medical Hub)  ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Growth Engines) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการทองเที่ยว อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์  อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  อุตสาหกรรมดิจิตอล อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ  

ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

 1. ผลิตภัณฑ์ / บริการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (Smart Health Care) ตั้งแต่การป้องกัน (Prevention)  การค้นหาและวินิจฉัย (Diagnostic) การบำบัดรักษาเยียวยา (Therapeutic) การฟื้นฟู (Rehabilitation) และการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง
 2. วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ (Medical Devices)
 3. การพัฒนายาใหม่ (New Drug Products)

คุณสมบัติผู้รับทุน 

 • เป็นอาจารย์ หรือนักวิจัยที่ทำงานสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ / ภายใต้กำกับของรัฐ  
 • สำหรับผู้ประกอบการสามารถประสานติดต่อกับอาจารย์ นักวิจัยเพื่อร่วมในโครงการ และให้เป็นผู้เสนอข้อเสนอโครงการมายัง สกว.ได้   (หรือสามารถติดต่อ สกว. เพื่อพิจารณาหากยังไม่มีนักวิจัยร่วมโครงการ) 
 • มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาวิจัยที่รับทุน 
 • สามารถดำเนินงานวิจัยได้สำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาโครงการ รวมทั้งประสานงานร่วมกับผู้ประกอบการ / ผู้ใช้ในระหว่างดำเนินการวิจัย และหลังการวิจัยเพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เงื่อนไขทุน 

เงื่อนไข

 1. โจทย์ / หัวข้อวิจัยเป็นไปตามกรอบที่ชุดโครงการกำหนดและต้องเป็นความต้องการของผู้ใช้ (ภาคอุตสาหกรรม)
 2. ผู้ประกอบการต้องร่วมทุนอย่างน้อย 20% ของงบประมาณโครงการ (ประกอบด้วยการสนับสนุนในรูปเงินสด (in cash) ขั้นต่ำ 10% และไม่อยู่ในรูปเงินสด (in kind) เช่น ค่าจ้างบุคลากรของผู้ประกอบการ วัตถุดิบ สารเคมี อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ)
 3. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะพัฒนามีศักยภาพ และได้ output ที่สามารถขยายผล / สร้างผลกระทบ (impact) ในเชิงพาณิชย์  (โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยี การตลาด ความสามารถในการแข่งขัน ความร่วมมือกับผู้ประกอบการ / ผู้ใช้ในโครงการวิจัย  ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น)
 4. มีความใหม่ในด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 094-546-8570, 063-367-9777

อีเมล์  jittraporn.trf@gmail.com

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ