1

ชื่อทุน:

        ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE) รอบ 1/2562

หน่วยงาน:

        สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจัย (สกว.) โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)   

ระยะเวลารับสมัคร:  

         ตั้งแต่วันที่ 7 - 31 ม.ค. 2562

วงเงินที่ให้การสนับสนุน: 

        รวมทุนละไม่เกิน 5 ล้านบาท 
 


รายละเอียด:

       สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) หน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีภารกิจให้การสนับสนุนทุนวิจัยในหลากหลายสาขาได้จัดตั้ง “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.” เพื่อรองรับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตและพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ตามนโยบายรัฐบาล และได้ร่วมมือกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ส่งเสริมกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม กิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจเริ่มต้น และนักวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงผลงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมโดยจัดตั้งโครงการ"ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม รอบ 1/2562 (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise: RISE)" ภายใต้หัวข้อการวิจัยด้านเกษตรกรรมยั่งยืน และด้านสุขภาพ

 

ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

      โจทย์วิจัยต้องเป็นงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้ประเด็นวิจัยด้านเกษตรกรรมยั่งยืนและด้านสุขภาพ และต้องมาจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมีหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าวจากผู้ประกอบการเป็นลายลักษณ์อักษร


คุณสมบัติผู้รับทุน 

 • คุณสมบัติของนักวิจัย พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้
 1. พำนักอยู่ในประเทศไทย
 2. มีความรู้ความสามารถในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
 3. ต้องมีประสบการณ์ทำวิจัยและมีผลงานวิจัยที่ดี
 4. มีเวลาในการทำวิจัยอย่างเพียงพอ
 5. สามารถประสานงานกับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโจทย์วิจัยจนกว่าจะปิดโครงการ
 • คุณสมบัติของผู้ประกอบการ พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้
 1. ต้องเป็นนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยและมีสัญชาติไทย
 2. เป็นสถานประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท หรือ วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม เช่น วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ กิจการเพื่อสังคม ที่ได้มีการจดทะเบียนไว้และสามารถตรวจสอบได้
 3. ต้องสามารถร่วมสนับสนุนงบประมาณ (In cash) ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของงบประมาณโครงการ
 4. มีความพร้อมสามารถสนับสนุนในด้านอื่นๆ เช่น กำลังคน หรือ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสถานที่ในการทําวิจัยได้
 5. มีศักยภาพในการใช ้ประโยชน ์จากผลงานวิจัย
 6. สามารถติดตามงานวิจัยได้จนกว่าจะปิดโครงการ
 7. อยู่ระหว่างได้รับทุนอื่น ๆ จาก สนช. ไม่เกิน 2 โครงการ (หากมี)

 

เงื่อนไข

      ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE) เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมแก่โครงการที่ เป็นโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรมโดยกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม อาทิ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ กิจการเพื่อสังคม หรือ สถานประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท ซึ่ง สกว. และ สนช. ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณในแต่ละ โครงการรวมกันไม่เกินร้อยละ 75 โดยสูงสุดรวมกันไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้าน) บาท และผู้ประกอบการเจ้าของโจทย์วิจัยต้องร่วม สนับสนุนงบประมาณ (In cash) ในแต่ละโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี


ติดต่อสอบถาม


โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ชั้น 14 อาคาร SM Tower เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 - 8353 หรือ 0-2278-8226

อีเมล์ : trfrri@trf.or.th เว็บไซต์ http://rri.trf.or.th หรือ www.facebook.com/trfrri

 

สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม

เลขที่ 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-017-5555 ต่อ 546

อีเมล์ : chalermpong@nia.or.th เว็บไซต์ www.nia.or.th

 

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ