ชื่อทุน                     
       ทุนวิจัยและนวัตกรรม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หน่วยงาน                 
       สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระยะเวลารับสมัคร       
       ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 14 เมษายน 2563

รายละเอียด
       อว. โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของประเทศที่สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญและเร่งด่วนที่เกิดขึ้น ซึ่งผลการวิจัยและนวัตกรรมจะต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาได้จริงอย่างทันท่วงที โดยต้องเป็นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิท19 ในประเด็นสำคัญ ดังนี้

  • การวิจัยและพัฒนาหน้ากากอนามัย N95 เพื่อใช้ทางการแพทย์
  • การวิจัยและพัฒนาชุดป้องกันส่วนบุคคลของบุคลากรการแพทย์ (Personal protective equipment (PPE)) เช่น เสื้อกาวน์ป้องกันการติดเชื้อ (Surgical gown) และชุดป้องกันร่างกาย (Safety coverall) และอื่นๆ
  • การวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยหายใจ (Ventilators/Respirators)
  • การวิจัยและพัฒนาระบบห้องและการปรับอากาศแรงดันลบ (Negative-pressure Facilities) และโรงพยาบาลสนาม
  • อืนๆ ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถาม
      โทร : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 409 - 410
      Facebook : nrct5g