v

ชื่อทุน:

        ทุนสถาบันวัคซีนเพื่อพัฒนาบุคลากร ปี 2562 ภายใต้โครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก (คปก.)

หน่วยงาน:

        สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ระยะเวลารับสมัคร

        วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

        งบประมาณโครงการรวมไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 5 ทุน


รายละเอียด: 

       สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หน่วยงานสนับสนุนทุนด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านวัคซีน เป็นหน่วยงานในการประสาน ผลักดัน และขับเคลื่อนการพัฒนาด้านวัคซีนของประเทศ ได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การสนับสนุน “โครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก (คปก.)”เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอกให้มีประสิทธิภาพ มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานวิจัยด้านวัคซีน และสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบวิจัยด้านวัคซีนของประเทศ

 

ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

1. การวิจัยพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย NVI Product champion ได้แก่

 • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก
 • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
 • วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเดงกี่
 • วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี
 • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

2. การวิจัยพัฒนาวัคซีนที่อยูในแผนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้แก่

 • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก
 • วัคซีนป้องกันโรควัณโรค
 • วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน
 • วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก

3.การพัฒนาวัคซีนอื่นๆ ที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ วาระแห่งชาติด้านวัคซีน หรือเป็นความต้องการเร่งด่วนของประเทศ ได้แก่

 • วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 • วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์
 • วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
 • วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อรองรับการระบาด

4. การวิจัยพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่ ได้แก่

 • วัคซีนป้องกันโรคไข้ซิกา
 • วัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่
 • วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
 • วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก
 • วัคซีนป้องกันโรคฉี่หนู

 

คุณสมบัติผู้รับทุน 

 • เป็นผู้ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย และมีคุณสมบัติตามที่ คปก. กำหนด
 • มีโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว
 • เป็นผู้มีความประพฤติดีและมีความรับผิดชอบ
 • เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนที่กำหนดไว้ทุกประการ

 

ติดต่อสอบถาม

หน่วยสนับสนุนทุน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อาคาร 4 ชั้น 5 เลขที่ 38 สถาบันบำราศนราดูร ซอยติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์  0 2580 9729-31 ต่อ 308   

E-mail: nvi.funding@gmail.com