1

ชื่อทุน:

        ทุนสถาบันวัคซีนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีน

หน่วยงาน:

        สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ระยะเวลารับสมัคร

        วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

 • ทุนสำหรับโครงการภายใต้เครือข่ายด้านวัคซีนฯ ให้การสนับสนุนไม่เกิน 500,000 บาท
 • ทุนสำหรับการอบรม ศึกษาดูงาน ให้การสนับสนุนไม่เกิน 300,000 บาท

รายละเอียด: 

       สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หน่วยงานสนับสนุนทุนด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านวัคซีน เป็นหน่วยงานในการประสาน ผลักดัน และขับเคลื่อนการพัฒนาด้านวัคซีนของประเทศไทย ให้การสนับสนุน “ทุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีน” เพื่อพัฒนางานวัคซีน ทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการพัฒนาวัคซีนเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล

 

ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

 1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 2. พัฒนาระบบประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน
 3. การแก้ปัญหาอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน
 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาวัคซีนของประเทศ
 5. การพัฒนาระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการบริการสุขภาพ
 6. การดำเนินงานด้านวัคซีนอื่นๆ ที่มีความเร่งด่วน ฉุกเฉิน และเป็นปัญหาด้านสาธารณสุข

 

คุณสมบัติผู้รับทุน 

1.ทุนสำหรับโครงการภายใต้เครือข่ายด้านวัคซีน บันทึกข้อตกลง วาระแห่งชาติด้านวัคซีน หรือนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ

 • เป็นบุคคลหรือหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน

2.ทุนสำหรับการอบรม ศึกษาดูงาน

 • บุคคลทั่วไป  ทำงานหรือมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน
 • นักศึกษา เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท เอก หรือเทียบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อสอบถาม

หน่วยสนับสนุนทุน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อาคาร 4 ชั้น 5 เลขที่ 38 สถาบันบำราศนราดูร ซอยติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์  0 2580 9729-31 ต่อ 309   

E-mail: nvi.funding@gmail.com