1

 

ชื่อทุน:

       ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ในประเทศฝรั่งเศส (Junior research fellowship program)

หน่วยงาน:

        สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ระยะเวลารับสมัคร: 

 • หมดเขต 25 ตุลาคม 2561 
 • ประกาศผล กลางเดือนมกราคม 2562
 • เดินทาง กลางเดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป

*หมายเหตุ ทุกโครงการวิจัยจะต้องเสร็จสิ้นก่อน 31 ธันวาคม 2562
(เฉพาะผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่)


รายละเอียด: 

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย มีหน้าที่ปกป้องและสนับสนุนผลประโยชน์ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสและพลเมืองในประเทศไทย รวมถึงพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสในด้านการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม  ได้ให้ทุนสนับสนุน "โครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์เพื่อทำโครงการวิจัยในประเทศฝรั่งเศส (Junior research fellowship program)"  โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลักดันนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความสามารถอย่างก้าวกระโดด สร้างโอกาสในการศึกษาเรียนรู้กระบวนการวิจัยในต่างประเทศ พร้อมสร้างความร่วมมือในการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับนักวิจัยในประเทศฝรั่งเศส 
 

คุณสมบัติผู้รับทุน

 1. สัญชาติไทย
 2. ไม่จำกัดสาขาวิจัย
 3. ระดับการศึกษา Post-doc 
 4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลังปี ค.ศ. 2014 เป็นต้นไป 
 5. ระยะเวลาวิจัยในฝรั่งเศส 2 - 6 เดือน
 6. มีทักษะภาษา อังกฤษ และ/หรือฝรั่งเศส ในเกณฑ์ดี
   

เกณฑ์การพิจารณา

 1. คุณภาพของโครงการวิจัยที่นำเสนอ
 2. ความยากของโครงการ
 3. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการวิจัย
 4. ประวัติทางการศึกษาและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร
   

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกแบบฟอร์มรับสมัครทุน
 2. แนบสำเนาหนังสือเดินทาง
 3. แนบ resume ล่าสุดและผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
 4. จดหมายอธิบายแรงจูงใจและความสนใจในการไปทำวิจัย (Motivation letter)
 5. สำเนา transcript และใบปริญญา
 6. รายละเอียดของโครงการวิจัยที่จะดำเนินการในประเทศฝรั่งเศส
 7. จดหมายตอบรับจากห้องปฏิบัติการหรือหน่วยงานวิจัยในประเทศฝรั่งเศส


เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

 1. จดหมายแนะนำ (letter of recommendation) 
 2. คะแนนทดสอบภาษา French (TCF, DELF, DALF, academic degree,…) and/or English (TOEFL, TOEIC, etc.) 
 3. จดหมายการสนับสนุนทุนจากภาคส่วนอื่นๆ
   

การส่งเอกสารการสมัครสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ

 1. ทางอีเมล  jrfprogram@gmail.com  (โดยจะได้รับอีเมลยืนยัน)
 2. ทางไปรษณีย์ในรูปแบบ USB Stick / CD-ROM (โดยรวมเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์เดียวกันในรูปแบบ PDF)

          Attn: Ms. Salisa Limsakul French Embassy – SCAC/CSU 

                   35 Charoenkrung Rd. Soi 36 (Rue de Brest) Bangrak, BANGKOK 10500
 

ติดต่อสอบถาม

สถานทูตฝรั่งเศส - SCAC - CSU
35 เจริญกรุงซอย 36 บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 627 2120 โทรสาร 02 627 2130
อีเมล csu.bkk@gmail.com