ชื่อทุน                     
       การส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community)

หน่วยงาน                 
       สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ระยะเวลารับสมัคร       
      ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด
       "ดีป้า" เปิดรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 20 โครงการ

ประเภทของโครงการ

  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตรอัจฉริยะ
  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการค้าและการบริการอัจฉริยะ
  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการผลิตอัจฉริยะ
  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านสังคมอัจฉริยะ 

ติดต่อสอบถาม
       โทรศัพท์ : 02-026-2333 ต่อ 4204 , 4205
       E-mail : dcd@depa.or.th