1

 

ชื่อทุน:

        ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปี 2562

หน่วยงาน:

       สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

ระยะเวลารับสมัคร:  

       วันนี้ – 15 ตุลาคม 2561

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

        300,000 บาท จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ทุน


รายละเอียด: 

       สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หน่วยงานประเมินผลการจัดการศึกษาและการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาให้การสนับสนุน "ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับต่างๆ และสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ในด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น
 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้มีการทำวิจัยทางด้านการประกันสุขภาพที่หลากหลาย
 3. เพื่อสร้างนักวิจัยและเครือข่ายการวิจัยทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
   

คุณสมบัติผู้สมัคร

       นักวิจัย/นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของภาครัฐหรือเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา
 

ประเด็น/ขอบเขตการวิจัย

 1. การพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษา
 2. การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
 3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
 4. การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมาตราฐานสากล
   

ติดต่อสอบถาม

ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานรับรองมาตรฐานและแระเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 24 เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2216-3955 ต่อ 226 (คุณกิตติกันตพงศ์)