1

รายละเอียด

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council of Thailand, NRCT) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประกาศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) ได้ตกลงให้มีความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น นับตั้งแต่ปี 2521  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยญี่ปุ่นได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ

ระยะเวลาการรับสมัครทุนวิจัย : ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2562 – 4 กันยายน 2562

  • ลงทะเบียนส่งขอเสนอการวิจัยในระบบ http:// www.nrms.go.th  ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ถึง 4 กันยายน 2562

  • ส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 4 กันยายน 2562

ขอบเขต/เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย

1. โครงการวิจัยต้องมีการดำเนินงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยชาวญี่ปุ่น โดยนักวิจัยไทยจะต้องติดต่อประสานงานและจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่นด้วยตนเอง และต้องมีเอกสารประกอบการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมดังนี้

 
  • หนังสือรับรองการทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่นเป็นลายลักษณ์อักษร

  • บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ) ของโครงการนักวิจัยญี่ปุ่น

  • ประวัติย่อของนักวิจัยญี่ปุ่น  

2. โครงการวิจัยร่วมต้องมีคุณค่าทางวิชาการในสาขาต่างๆ ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาแนวคิดองค์ความรู้ใหม่

3. โครงการวิจัยร่วมควรแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่ได้รับอย่างชัดเจนจากการร่วมมือกับนักวิจัยญี่ปุ่นและกิจกรรมการแลกเปลี่ยน

4. มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการหรือบูรณาการระหว่างหน่วยงานหรือมีการดำเนินการในพื้นที่เดียวกันได้ เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงและนำไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน

5. งบประมาณที่เสนอขอต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเหมาะสมกับการดำเนินงานวิจัย

6. โครงการวิจัยร่วมควรแสดงให้เห็นชัดเจนถึงการมีส่วนร่วมของนักวิจัยรุ่นใหม่

7. ผลของโครงการวิจัยร่วมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและประชาชน

8. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานทุนไทย-ญี่ปุ่น (JSPS) ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ

กองการต่างประเทศ (กกต.) ชั้น 1 อาคาร วช. 3

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

196  ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2579-2285 โทรสาร 0-2561-3049 อีเมล์ arpar.n@nrct.go.th