1

ชื่อทุน:

       ทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม

หน่วยงาน:

       สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)                

ระยะเวลารับสมัคร

        เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดทั้งปี

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

        สนับสนุนวงเงินสูงสุด 5 ล้านบาทต่อโครงการ


รายละเอียด: 

         สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ ทั้งในภาคการผลิต ภาคการเกษตร และภาคบริการ  โครงการ “เครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม” เป็นการสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของเงินให้เปล่าในการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมที่มีลักษณะการพัฒนาโครงการในรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม สมาคม จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระดับการทำต้นแบบ การทดสอบระดับนำร่อง จนถึงการผลิตในเชิงพาณิชย์

ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่นเดียวกับโครงการ “นวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย” และ/หรือ โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” แต่การดำเนินโครงการนวัตกรรมจะต้องเป็นในรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจ ที่มีกลุ่มการดำเนินงานครบตามกระบวนการทางธุรกิจตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การผลิต การตลาดจนถึงการจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติผู้รับทุน 

เป็นนิติบุคคลไทย

เงื่อนไขทุน

  1. สนช. สนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของเงินให้เปล่าในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อโครงการ 
  2. ระยะเวลาการสนับสนุนไม่เกิน 3 ปี

ติดต่อสอบถาม

หน่วยงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)                
โทรศัพท์ 02-017-5555                
อีเมล์ info@nia.or.th                   
เว็บไซต์ www.nia.or.th                  

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ