1

 

ชื่อทุน:

        นวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย

หน่วยงาน:

       สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)                

ระยะเวลารับสมัคร

        เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดทั้งปี 

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

        สนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้โครงการนวัตกรรมสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อโครงการ


รายละเอียด: 

         สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ  ทั้งในภาคการผลิต ภาคการเกษตร และภาคบริการ   “นวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย” เป็นการช่วยเริ่มต้นในระยะแรกของการปฏิบัติการโครงการนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ (start-up commercial operation) ซึ่งยังถือว่าอยู่ในระหว่างการทดลองใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ทดสอบกระบวนการผลิต หรือขั้นตอนที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ ซึ่งต้องมีการปรับปรุงแก้ไข (fine tune) ให้เหมาะสมต่อสภาพการทำงานจริงในระดับเต็มรูปแบบหรือในการทำธุรกิจได้ รวมทั้งการพัฒนาโอกาสทางตลาด ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงหรือเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการในช่วงเริ่มต้นของการลงทุนประกอบธุรกิจนวัตกรรม


ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

โครงการ “นวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย” ให้การสนับสนุนในรูปการจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินโครงการนวัตกรรมที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการผลิต  โดยลักษณะโครงการที่ขอรับการสนับสนุนอาจเป็นเรื่องการขยายผลของการสร้างต้นแบบ หรือการทดสอบนำร่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในช่วงเริ่มต้น เป็นต้น  ทั้งนี้ สถาบันการเงินที่เข้าร่วมในโครงการการปล่อยกู้ให้แก่ผู้ประกอบการท่ีขอรับการสนับสนุนภายใต้โครงการนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก สนช. รวมทั้งโครงการที่ยื่นขอกู้จะต้องได้รับการประเมินว่าเป็นโครงการนวัตกรรม โดยสนช. ร่วมรับความเสี่ยงเพื่อผลักดันให้ภาคเอกชนมีการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม

ลักษณะโครงการที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการให้ทุน

 1. เป็นโครงการนวัตกรรมที่ขยายผลจากโครงการพัฒนาต้นแบบ หรือโครงการนำร่อง เพื่อเริ่มนำไปสู่กระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรม
 2. เป็นโครงการนวัตกรรมที่พัฒนาต่อยอดจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือสิทธิบัตร และมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์
 3. เป็นโครงการนวัตกรรมที่เกิดจากการขยายผลของโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์
 4. เป็นโครงการนวัตกรรมที่มีโอกาสและศักยภาพทางการตลาด และเป็นโครงการที่แผนธุรกิจและการลงทุนในการดำเนินโครงการนวัตกรรมอย่างชัดเจน

 

คุณสมบัติผู้รับทุน 

 • เป็นนิติบุคคลไทย

เงื่อนไขทุน

 1. สนช. เป็นผู้ชำระดอกเบี้ยเงินกู้แทนผู้ได้รับการสนับสนุนในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีแรก โดยใช้กลไกในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ “นวัตกรรมดี…ไม่มีดอกเบี้ย” ซึ่งโครงการนวัตกรรมต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ดังกล่าว หลังจากที่ได้รับการพิจารณาความเป็นนวัตกรรม โดยคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม ชุดที่ 1 แล้ว อัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างสถาบันการเงิน และหลักทรัพย์ค้ำประกันผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
   
 2. สนช. สนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้โครงการนวัตกรรมสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อโครงการ หน่วยงานร่วมสนับสนุนสนช. ได้ทำความตกลงกับสถาบันการเงินดังนี้
  - ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  - ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  - ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
  - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  - ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  - ธนาคารออมสิน

ติดต่อสอบถาม

หน่วยงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)                
โทรศัพท์ 02-017-5555                
อีเมล์ info@nia.or.th                   
เว็บไซต์ www.nia.or.th                

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ