ชื่อทุน

        บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 รอบที่ 2 แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต: รถไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion)

หน่วยงาน

        หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ระยะเวลารับสมัคร

        ตั้งเเต่วันนี้ - 3 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.

รายละเอียด

        หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต แผนงานย่อยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV component) เพื่อสนับสนุนการสร้างหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีพื้นฐานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้ผู้ประกอบการภายในประเทศได้มีศักยภาพพัฒนาเทคโนโลยีของระบบย่อยในยานยนต์ไฟฟ้าได้ด้วยตนเอง โดยผู้ประกอบการในประเทศได้พัฒนาทีมวิจัยพัฒนาที่มีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีของระบบย่อยในยานยนต์ไฟฟ้าและสามารถต่อยอดได้เอง และทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือผ่านงานวิจัยระหว่างผู้ผลิตรถไฟฟ้าและผู้ผลิตระบบย่อยที่จะสามารถพัฒนาต่อไปเป็นห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศได้

เป้าหมายที่เป็นรูปธรรมที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ในระยะสามปี พ.ศ. 2564-2566

  • มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีพื้นฐานที่มุ่งเป้าที่ได้รับการพัฒนาผ่านโครงการวิจัยพัฒนาอย่างน้อยปีละ 20 คน (โดยมีความร่วมมือกับองค์กรการศึกษาหรือสถาบันวิจัย)
  • มีผู้ประกอบการที่สามารถสร้างอุปกรณ์ย่อยในประเทศที่สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใช้งานจริงในทุกเทคโนโลยีพื้นฐานที่มุ่งเป้าอย่างน้อยหนึ่งผู้ประกอบการในแต่ละเทคโนโลยี
  • มีผู้ประกอบการผลิตรถอย่างน้อยหนึ่งรายที่สามารถสร้างรถไฟฟ้าได้โดยพึ่งพาอุปกรณ์เทคโนโลยีพื้นฐานจากผู้ผลิตอุปกรณ์ย่อยในประเทศทั้งหมด โดยผ่านมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถาม

        โทร : 02-150-9560 Ext. 61, 092-626-3936
        E-mail : phich.ser@nxpo.or.th