บล็อกผนังเบา และบล็อกประสานรับน้ำหนักสำหรับอาคารสูง

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้ผลิต/เจ้าของโรงงาน คอนกรีตบล็อก หรือบล็อกประสาน
 2. เป็นผู้สนใจตั้งโรงงานผลิต
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

     กรรมวิธีการผลิต “บล็อกผนังเบา และบล็อกประสานรับน้ำหนักสำหรับอาคารสูง” บล็อกรูปแบบใหม่ ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต ใช้ปูนน้อยลงแต่ความแข็งแรงเท่าเดิม

รายละเอียด

     "บล็อกผนังเบา" ได้รับการพัฒนาคิดค้นให้มีลักษณะประยุกต์ระหว่างคอนกรีตบล็อกและบล็อกประสาน เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในงานก่อ นำหนักลดลง โชว์ผิวแบบงานบล็อกประสาน ลดค่าฉาบปูน "บล็อกประสานรับน้ำหนักสำหรับอาคารสูง" ออกแบบรูปร่างตามมาตรฐาน ACI, EIT และพรบ.ควบคุมอาคาร ทำให้สามารถก่อสร้างอาคารรับน้ำหนักสูงกว่า 2 ชั้นได้ ประสิทธิภาพการรับแรง และถ่ายแรงดีขึ้นกว่าบล็อกประสานรุ่นปัจจุบัน ใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิต โดยการลดต้นทุนปูน การออกแบบมวลรวม เพื่อเพิ่มความหนาแน่นในการอัดขึ้นรูป ทำให้ใช้ปูนน้อยลงแต่ความแข็งแรงเท่าเดิม ใช้วัสดุเหลือทิ้งจากขี้เถ้า (เถ้าลอย และ/หรือเถ้าหนัก) และลดต้นทุนปูนจากคุณสมบัติของเครื่องจักร

จุดเด่น

 • ก่อสร้างไวเทียบเท่าบล็อกมวลเบา หรือเร็วกว่าคอนกรีตบล็อก 
 • ราคาต่อก้อนถูกกว่าบล็อกมวลมาก
 • สามารถโชว์ผิวผนัง โดยไม่ต้องฉาบ ลดค่าฉาบปู
 • เพิ่มช่องทางการตลาดของบล็อกประสาน และคอนกรีตบล็อก
 • เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน จากการปรับปรุงรูปแบบบล็อกเพื่อการใช้งานเฉพาะทาง ได้แก่ บล็อกผนังเบา ที่ช่วยลดต้นทุนด้านการผลิต  และ บล็อกประสานสำหรับอาคารสูงกว่า 2 ชั้น ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรับแรงของโครงสร้าง ตามมาตรฐานการออกแบบ
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์

 • โรงงานผู้ผลิต คอนกรีตบล็อก บล็อกประสาน
 • ผู้ต้องการตั้งโรงงานคอนกรีตบล็อก บล็อกประสาน
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • โรงงานผู้ผลิต คอนกรีตบล็อก บล็อกประสาน
 • ผู้ต้องการตั้งโรงงานคอนกรีตบล็อก บล็อกประสาน