บุคคล2

Default user
กำลังออนไลน์
ความเชี่ยวชาญ

1

ระดับความพร้อม

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer
ความต้องการ

fed

การตอบรับ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
KITTISAK PROMPIAM
หน่วยงาน / บริษัท
TRF
ภาควิชา / แผนก
1
ตำแหน่งงาน
1
ตำแหน่งวิชาการ
1
ที่อยู่
Research and Innovation Program in Health and Medical Profession
128/32 Phaya Thai Plaza Building 4th Floor, Phaya Thai Rd., Ratchathewi, Bangkok
อำเภอ / เขต
Ratchathewi
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อผู้ประสานงาน
ผู้ติดต่อประสานงาน
KITTISAK PROMPIAM
เบอร์มือถือ
อีเมล์
การศึกษา / ความเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาที่สำเร็จการศึกษา
1
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
1
การฝึกอบรมที่สำคัญ

1

สาขาความเชี่ยวชาญที่ท่านสนใจรับโจทย์ / ความต้องการ
Test group
เกษตร / ประมง / ปศุสัตว์
สื่อสาร / โทรคมนาคม / ขนส่ง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1

หัวข้อที่ให้คำปรึกษา

1

คำสำคัญ (keywords) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อให้คำปรึกษา
test1
ประสบการณ์ / ผลงาน
ประสบการณ์การให้คำปรึกษา (ปี)
1
ผลงาน / ประสบการณ์ที่ผ่านมา

1

ผลงานอื่นๆ เช่น การตีพิมพ์ ตำรา บทความ สิทธิบัตรที่สำคัญ (ถ้ามี)

1

รางวัลที่เคยได้รับ

1

รูปภาพ วิดีโอ และเอกสารประกอบ
รูปภาพประกอบ (ถ้ามี)
ความต้องการ

fed

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
การตอบรับ