ชื่อทุน

        ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมสูงวัย ประจำปี 2564

หน่วยงาน

        สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระยะเวลารับสมัคร

        ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 25 ธันวาคม 2563

รายละเอียด

         สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมสูงวัย ประจำปี 2564 ในกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมสูงวัย ได้แก่

  • เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยเหลือการดำรงชีวิต (Assisted living) สำหรับผู้สูงอายุ
  • การอยู่ร่วมกันของคนทุกวัย (การเอื้ออาทร การ Contribute ให้กับสังคม)
  • โอกาสและผลกระทบ Aging Society (เกษียณคือพลัง)

ติดต่อสอบถาม

        โทร : 0 2579 1370-9 ต่อ 409, 410