ชื่อทุน                     
       ประกาศรับเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน                 
       สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ระยะเวลารับสมัคร       
       ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด
       สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ขอเชิญเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 กรอบการวิจัย ประกอบด้วย

  • กรอบการวิจัยการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
  • กรอบการวิจัยการแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร

ติดต่อสอบถาม

       โทร : 4761 (ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล)