TechPropose

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

ปุ๋ยชีวภาพจากแบคทีเรียช่วยบำรุงและป้องกันโรคพืช

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “เชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ผสม” สำหรับผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ  มีประสิทธิภาพสูงทั้งในด้านการสร้างเจริญเติบโตของพืช  การควบคุมโรคและแมลงในสูตรเดียวกัน  ใช้ได้กับพืชหลายชนิด สามารถใช้ทดแทนปุ๋ยและสารเคมีสังเคราะห์ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียด

        “ปุ๋ยเคมี”  ที่ถูกใช้มากเกินความจำเป็นติดต่อกันเป็นระยะเวลานานส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม และอาจส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์   รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาดินเสื่อมสภาพ แม้ว่าปัจจุบันมีการส่งเสริมการลดใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีต่างๆ ในการเพาะปลูก แต่ในทางปฏิบัติยังพบว่าเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีสังเคราะห์กันอย่างแพร่หลายและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

        “เชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ผสม” ที่แยกได้จากรากพืช  มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตพืชพร้อมกับช่วยให้เกิดภูมิคุ้มกันในพืช  ทำสามารถต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชหลายชนิด ซึ่งบางชนิดไม่สามารถกำจัดได้แม้จะใช้สารเคมี เช่น หนอนใยผัก และหนอนกระทู้ผัก  ผลงานวิจัยผ่านการทดสอบทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ  เรือนทดลอง และในฟาร์มขนาดใหญ่  พบว่า แบคทีเรียสายพันธุ์ผสมนี้สามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีและสารสังเคราะห์ต่างๆ อาทิ  ฮอร์โมนสังเคราะห์และสารเคมีฆ่าแมลง ได้เป็นอย่างดี   ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างโดดเด่น   นับเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโต  ควบคุมโรคและแมลงศัตรูได้ในสูตรเดียวกันโดยมีผลงานวิจัยรับรองที่ชัดเจน

จุดเด่น
 • ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสำเร็จรูปชนิดแรกที่ประสิทธิภาพสูงทั้งในด้านสร้างการเจริญเติบโต  การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชในสูตรเดียวกัน
 • ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีสังเคราะห์ได้เป็นอย่างดี ลดปัญหาสารพิษตกค้างและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 • ช่วยเพิ่มผลผลิตทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ พร้อมกับลดต้นทุนการผลิต
 • สามารถเก็บรักษาได้นาน (นานกว่ามาตรฐานกำหนดไว้ที่ 1 ปี) และอยู่ในรูปแบบ (formulation) ที่สะดวกในการขนส่งและเก็บรักษา
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • บริษัทผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • เกษตรกรและผู้ผลิตพืชรายใหญ่
 • ผู้ค้าสินค้าเกษตรรายย่อย
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจในการปลูกต้นไม้ หรือการจัดสวนเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน