ปูนจากขี้เถ้า

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการส่งเสริมการนำขี้เถ้าไปใช้ประโยชน์ในการทำผลิตภัณฑ์
 • ต้องการจับคู่โรงงานที่มี ขี้เถ้าเป็นวัสดุเหลือทิ้ง กับโรงงานบล็อกประสาน โรงงานคอนกรีตบล็อก  โรงงานชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป 
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

     สูตรและกรรมวิธีการผลิต “ปูนจากขี้เถ้า” การนำขี้เถ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการใช้เป็นส่วนผสมในปูนปอซโซลาน หรือปูนสำหรับผสมคอนกรีตบล็อก

รายละเอียด

      ขี้เถ้า เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ของถ่านหินหรือลิกไนต์ ประกอบด้วยเถ้าก้นเตาหรือเถ้าหนักและเถ้าลอย ในปัจจุบันพบว่ามีการศึกษาการใช้ประโยชน์จากขี้เถ้าอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะเป็นส่วนผสมในปูนคอนกรีตชนิดต่างๆ

     “ปูนจากขี้เถ้า” ได้รับการคิดค้นสูตรผสมจากเถ้าลอยและเถ้าหนัก โดยออกแบบสูตรปูนปอซโซลานจากเถ้าลอย สำหรับทำปูนซีเมนต์ผสมและคอนกรีตบล็อก ออกแบบสูตรส่วนผสมมวลรวมจากเถ้าหนัก สำหรับผสมชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป คอนกรีตบล็อก และบล็อกประสาน โดยใช้วิธีการหาส่วนคละมวลรวมให้มีความหนาแน่นขึ้น แต่ยังคงความแข็งแรงเท่าเดิม จึงช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดมลภาวะที่เกิดจากขี้เถ้า และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขี้เถ้าทิ้ง

จุดเด่น

 • ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนค่าปูนซีเมนต์และมวลรวมที่ใช้ในการผลิต ปูนซีเมนต์ผสมสำเร็จรูปและชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป
 • เป็นแนวทางในการกำจัดขี้เถ้า โดยการนำขี้เถ้ากลับมาใช้ประโยชน์
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
 • ปูนปอซโซลานให้ตามต้านทานแรงอัดต่ำกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 แต่เมื่อเทียบความต้านทานแรงอัดต่อราคาแล้ว ปูนปอซโซลานประหยัดกว่า
 • ปูนปอซโซลานราคาประหยัดกว่าปูนซีเมนต์ผสม
 • เถ้าหนักที่เตรียมแบบพิเศษ ความหนาแน่นสูงกว่าเถ้าหนักทั่วไป เหมาะสำหรับทำมวลรวมที่รับแรง
 • โรงงานทั่วไปไม่รู้จักเทคนิคการผสมมวลรวม ทำให้ความหนาแน่นมวลรวมสูงขึ้น ประหยัดการใช้ปูนซีเมนต์ได้มากขึ้น
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ประกอบการที่มีขี้เถ้าเป็นวัสดุเหลือทิ้ง ทั้งเถ้าหนักและเถ้าลอย
 • หรือ เป็นผู้ประกอบการชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีแหล่งขี้เถ้าใกล้โรงงาน
 • หรือผู้ประกอบการโรงงานผลิตบล็อกประเภทต่างๆที่มีแหล่งขี้เถ้าใกล้โรงงาน
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ประกอบการที่มีขี้เถ้าเป็นวัสดุเหลือทิ้ง ทั้งเถ้าหนักและเถ้าลอย
 • หรือ เป็นผู้ประกอบการชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีแหล่งขี้เถ้าใกล้โรงงาน
 • หรือผู้ประกอบการโรงงานผลิตบล็อกประเภทต่างๆที่มีแหล่งขี้เถ้าใกล้โรงงาน