ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนาโนกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติของผู้สมัครเทคโนโลยีที่ต้องการ

 1. มีประสบการณ์ทางธุรกิจ หรือความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่สมัคร
 2. มีแหล่งผลิต พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 3. มีความพร้อมด้านเงินลงทุนและบุคคลากร
 4. มีความมุ่งมันตั้งใจในการนำเทคโนโลยีไปใช้
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       สูตรและกรรมวิธีผลิต “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนาโนกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล” ผลิตภัณฑ์รูปแบบนาโน จากสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติ ปลอดภัยต่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม สามารถกำจัดเพลี้ยได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

        “เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล” ศัตรูตัวสำคัญของข้าวที่ดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นข้าว ทำให้ข้าวแห้งตายไม่ได้ผลผลิต นอกจากนี้ยังเป็นแมลงพาหะนำเชื้อโรคใบหงิก ทำความเสียหายอย่างกว้างขวาง  เกษตรกรนิยมกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลด้วยสารเคมี ซึ่งนอกจากจะมีอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยตรงแล้ว ยังเป็นสาเหตุให้เพลี้ยปรับตัวเกิดความสามารถในการต้านทานสารเคมีได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

        สูตรและกรรมวิธีการผลิต “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนาโนกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยสารสกัดจากธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์ โดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติร่วมกับสารลดแรงตึงผิวในรูปแบบอนุภาคนาโน ออกฤทธิ์โดยตรงต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ไม่ก่อให้เกิดพิษต่อข้าว มีความเป็นพิษต่อสัตว์เลือดอุ่นในระดับต่ำ สามารถไล่แมลงได้รวดเร็วในเวลา 12 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพสูง สะดวกในการเตรียมเพื่อนำไปใช้

จุดเด่น
 • ผลิตภัณฑ์กำจัดเพลี้ยกระโดดจากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
 • สะดวกต่อการใช้งาน
 • เก็บรักษาได้นาน
 • ขั้นตอนการผลิตง่าย ต้นทุนต่ำ โดยใช้วัตถุดิบและเครื่องมือผลิตที่หาได้ง่ายในประเทศ
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายสารกำจัดศัตรูพืช
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • เกษตรกรทั่วไป
 • เกษตรกรที่มุ่งเน้นเกษตรปลอดภัย
 • ผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ
 • ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อสุขภาพ