ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจากวัสดุคอมโพสิทชีวภาพปาล์มน้ำมัน

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการเสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจากวัสดุคอมโพสิทชีวภาพปาล์มน้ำมัน” เพื่อนำเอาเศษวัสดุเหลือทิ้งจากสวนปาล์มน้ำมัน มาพัฒนาให้เป็นชุดผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ทำให้มีมูลค่าสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

        ปาล์มน้ำมันมีบทบาทสำคัญในธุรกิจน้ำมันพืช และเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องหลายอุตสาหกรรม ส่งผลให้ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงชนิดหนึ่งในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้จึงนำไปสู่การขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีเศษวัสดุเหลือทิ้งจากสวนปาล์มน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น และการนำทะลายปาล์ม ซึ่งเป็นของเสียมูลค่าต่ำที่มีจำนวนมากถึง 5.4 ล้านตันต่อปี ยังไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์

        “ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจากวัสดุคอมโพสิทชีวภาพปาล์มน้ำมัน” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อลดเศษวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดขึ้น โดยนำเอานวัตกรรมวัสดุคอมโพสิทชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้จากสวนปาล์มน้ำมันและเมลานีน มาพัฒนาออกแบบเป็นชุดผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารสำหรับร้านอาหารญี่ปุ่น ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้วัสดุทดแทนการใช้เมลานีน และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือทิ้งได้เป็นอย่างดี

จุดเด่น
 • นวัตกรรมใหม่นี้สามารถลดเศษวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดขึ้นจากการทำสวนปาล์มน้ำมัน

 • วัสดุคอมโพสิตที่ได้มีค่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านภาวะโลกร้อน ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์และมนุษย์ต่ำกว่าเมลานีน 100%

 • ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้ในครัวเรือน

 • ผู้ประกอบการ/ เกษตรกรในอุตสาหกรรมการเกษตรและปาล์มน้ำมัน

 • ผู้สนใจทั่วไป

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ประกอบการร้านอาหาร

 • ผู้สนใจทั่วไป