ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด” ผลิตข้าวกล้องและธัญพืชชนิดต่างๆ พัฒนาสูตรเฉพาะสำหรับผู้มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมชงดื่ม สะดวกต่อการบริโภค เสริมคุณค่าทางโภชนาการ และประหยัดเวลา

รายละเอียด

        “ภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด” มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ หรือได้รับสารอาหารบางกลุ่มมากเกินไป เช่น ไขมัน และน้ำตาล หรือพฤติกรรมการไม่ออกกำลังกาย ทำให้มักพบในกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้มีภาวะน้ำหนักเกิน ส่งผลกระทบต่อเนื่องและเพิ่มภาวะเสี่ยงให้กับโรคอื่น ๆ ตามมา เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด ภาวะไขมันผิดปกติ เป็นต้น ในกลุ่มผู้สูงอายุ สภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดถือเป็นเรื่องที่ต้องระวังและเอาใจใส่เป็นพิเศษ ต้องดูแลเรื่องคุณค่าสารอาหารควบคู่ไปกับการดูแลเรื่องระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย

        “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเป็นพิเศษสำหรับผู้มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการรับประทานอาหารที่ให้สารอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ โดยทำการวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักความต้องการของผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดต้องได้รับโซเดียมต่ำ จากค่า RDI :Thai Recommended Daily Intakes (ปริมาณสารอาหารที่แนะนำ ให้บริโภคต่อวัน สำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี) ผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปแบบผงพร้อมชงดื่ม มีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนที่เป็นเส้นใยอาหาร ใช้วัตถุดิบจากธัญพืชธรรมชาติและมีข้าวกล้องที่ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด มีพรีไบโอติกที่มีคุณสมบัติช่วยปรับสมดุลในระบบลำไส้

จุดเด่น
 • มีสารอาหารที่เหมาะสมกับผู้มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • สะดวก และประหยัดเวลาในการรับประทาน
 • ช่วยรักษาสมดุลของระบบลำไส้
 • ผ่านกระบวนการควบคุมระดับโซเดียม RDI
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
 • สถานพยาบาลต่าง ๆ
 • สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้บริโภคกลุ่มอื่น ๆ ที่ต้องการดูแลสุขภาพ