พลาสติกจากกากกาแฟ

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       กรรมวิธีการผลิต “พลาสติกจากกากกาแฟ” เป็นเทคโนโลยีการพัฒนาพลาสติกที่ลดขยะ  สามารถประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ ตามคุณสมบัติของวัสดุที่ต้องการ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

รายละเอียด

       ปัจจุบันขยะพลาสติกในประเทศไทยติดอันกับ 1 ใน 10 ของโลก ขยะพลาสติกที่ถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ และเผาทำลาย ส่งผลทำให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ทำลายสิ่งแวดล้อม บางส่วนตกค้างในสิ่งแวดล้อมไหลลงทะเล กลายเป็นแพขยะในทะเลขนาดใหญ่ เกิดวิกฤติขยะพลาสติกล้นโลก

        พลาสติกจากกากกาแฟ ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยใช้วัตถุดิบจากกากกาแฟ กลายเป็นขยะที่สร้างมูลค่าสามารถนำกลับมาทำประโยชน์อย่างอื่นได้  นับเป็นนวัตกรรมพลาสติกย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ

จุดเด่น
 • ช่วยลดปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นทุกขณะ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
 • มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเมื่อประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร
 • สามารถประยุกต์และกำหนดคุณสมบัติของพลาสติกเพื่อใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆได้ตามต้องการ

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มบรรจุภัณฑ์
 • นักลงทุนที่สนใจ

 

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ร้านกาแฟที่มีขยะจากกากกาแฟในระบบจำนวนมาก
 • อุตสาหกรรมเกษตรที่มีขยะจากวัสดุทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว แกลบ เป็นต้น
 • อุตสาหกรรมกลุ่มบรรจุภัณฑ์ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้