มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบ IoT

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับการทดลอง (Experimental)

งานวิจัยระดับทดสอบเบื้องต้น

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการทดสอบให้ได้มาตรฐานต่างๆ
 • ต้องการพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ใช้ร่วมกับมิเตอร์อัจฉริยะ
 • ต้องการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ใช้ร่วมกับมิเตอร์อัจฉริยะและคราวน์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • หน่วยงานภาครัฐที่มีความสนใจพัฒนามิเตอร์อัจฉริยะ
 • หน่วยงานทดสอบมิเตอร์อัจฉริยะ
 • หน่วยงานภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมบริษัทนวัตกรรม
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       วิธีการออกแบบและสร้าง “มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบ IoT” สำหรับวัคค่าพลังงานไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เทคโนโลยี IoT และสมาร์ทกริดในการประมวลผล มีความแม่นยำสูง  สามารถคำนวณค่าไฟฟ้าตามเวลาที่ใช้จริง

รายละเอียด

       พลังงานผลิตขึ้นจากวัตถุดิบในธรรมชาติ ความต้องการในการใช้พลังงานที่มากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น  ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบาย Energy 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายด้านพลังงานที่มุ่งเน้นพัฒนาประเทศสู่สังคมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความตระหนักด้านการใช้พลังงานมากขึ้น การประหยัดพลังงานจึงเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้

        "มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบ IoT" สำหรับวัดค่าพลังงานไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสมองกลฝังตัวแบบสมรรถนะสูง (Hi-end Embedded controller) สามารถบันทึกข้อมูล และแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ สำหรับการตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตลอดจนสามารถบริหารการใช้ไฟฟ้าได้อย่างประหยัดและปลอดภัย แสดงข้อมูลตามเวลาที่ใช้จริง (real time) สามารถแสดงค่าการวัด ได้แก่ ค่าแรงดันไฟฟ้า (Voltage)  ค่ากระแสไฟฟ้า (Current) ค่ากำลังงานไฟฟ้า (Watt) ค่าพลังงานไฟฟ้า (Watt-Hour) ค่าตัวประกอบไฟฟ้า (Power factor) และข้อมูลทั่วไป ได้แก่ วันที่ ค่าความผิดพลาดจากการทำงาน ค่าแบตเตอรี่สำรองไฟ และค่าการทำงานอื่นๆ

จุดเด่น
 • สามารถเก็บข้อมูล แสดงข้อมูล และตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์
 • มีประสิทธิภาพสูง แม่นยำและปลอดภัย
 • สามารถพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อกับคราวน์ได้
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • หน่วยงานภาครัฐที่มีความสนใจพัฒนามิเตอร์อัจฉริยะให้เป็นสินค้าแบรนด์ไทยที่ได้มาตรฐานเพื่อทดแทนมิเตอร์จานหมุน
 • หน่วยงานภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมบริษัทนวัตกรรม
 • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • หน่วยงานการไฟฟ้า
 • อาคารหรือโรงงาน
 • ที่อยู่อาศัย