ระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการ Partner
 • ผู้ที่ต้องการคำปรึกษา เพื่อการพัฒนา ระบบจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้กับ Franchise
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

     "ระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ (Big Data for Franchise Management System)"  ระบบการจัดการที่รวบรวมฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนการค้าขายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจ

รายละเอียด

     ธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นธุรกิจการกระจายสินค้า โดยมีผู้ประกอบการประจำสาขาเป็นผู้ดูแลและดำเนินกิจการ ในปัจจุบันมีธุรกิจธุรกิจแฟรนไชส์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีการขยายสาขาออกไปมากขึ้น การจัดการของเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์อาจเกิดความยุ่งยากในการติดตามกิจการในสาขาย่อย การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นจำนวนมาก

     "ระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจเฟรนไชน์ (Big Data for Franchise Management System)" ได้ถูกพัฒนาคิดค้นเพื่อแก้ปัญหาการจัดการข้อมูลของเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์  โดยออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง สร้าง Web base application และระบบ Dashbord เพื่อติดตามสถานการณ์ของแต่ละสาขา และนำเสนอข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

จุดเด่น

 • สามารถรวบรวมข้อมูลจากแต่ละสาขาย่อย เพื่อนำมาวิเคราะห์หรือวางแผนการตลาดได้
 • มองเห็นภาพรวมของกิจการผ่านระบบ Dashbord
 • สามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบ Software ได้ตามความต้องการ
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์

 • เจ้าของกิจการธุรกิจเฟรนไชน์
 • กลุ่มองค์กร ที่มีสาขาหลายสาขา
 • กลุ่มโรงงานนิคม อุตสาหกรรม 
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • เจ้าของกิจการธุรกิจเฟรนไชน์
 • กลุ่มองค์กร ที่มีสาขาหลายสาขา
 • กลุ่มโรงงานนิคม อุตสาหกรรม 
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง