ระบบบริหารจัดการฟาร์มสัตว์อัจฉริยะ “Animal Breeding Platform (ABP)”

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

 • ต้องการเสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        การออกแบบและพัฒนา “Animal Breeding Platform หรือ ABP” ระบบฐานข้อมูลแบบ Cloud ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยจัดการข้อมูลด้านเอกลักษณ์ต่างๆของสัตว์แต่ละตัวในฟาร์ม ใช้งานง่าย ตอบโจทย์นักปรับปรุงพันธุ์สัตว์และเกษตรกร ทำให้การจัดการฟาร์มและการตัดสินใจภายในฟาร์มมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายละเอียด

        การจัดการฟาร์มในปัจจุบันมีหลากหลายประเด็นที่เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับนักปรับปรุงพันธุ์สัตว์ หรือเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นการจัดการบริหารข้อมูลฟาร์ม การจัดระบบการเลี้ยงสัตว์ การพัฒนา การผลิต การตลาดและการเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และประเมินผล เนื่องจากจำนวนสัตว์และความหลากหลายของสายพันธุ์ จึงส่งผลให้จำนวนข้อมูลที่ต้องบันทึกเพิ่มมากขึ้นด้วย การจัดการข้อมูลที่เป็นระบบจึงมีความสำคัญอย่างมากในการบริหารจัดการด้านต่างๆภายในฟาร์ม และทำให้การจัดการฟาร์มมีประสิทธิภาพมากขึ้น

        “Animal Breeding Platform (ABP)” ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลแบบ cloud ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อช่วยนักปรับปรุงพันธุ์สัตว์ในการจัดการข้อมูลด้านเอกลักษณ์ต่างๆของสัตว์แต่ละตัวในฟาร์ม ระบบถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย มีฟังก์ชันที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติอย่าง ASReml ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ครอบคลุมทุกฟังก์ชันการใช้งาน และสามารถใช้ได้ในทุกอุปกรณ์ ดังนั้น ABP จึงเป็นระบบการจัดการข้อมูลที่ตอบโจทย์นักปรับปรุงพันธุ์สัตว์และเกษตรกร ทำให้การจัดการข้อมูลเป็นระบบ สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดการได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังทำให้การตัดสินใจภายในฟาร์มมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จุดเด่น
 • เทคโนโลยีคลาวด์ เป็นระบบการจัดการข้อมูลที่มีหลากหลายฟังก์ชัน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา จึงสามารถวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว และเป็นระบบ

 • สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ทุกประเภท ใช้งานง่าย สะดวก

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ประกอบการ/ ผู้พัฒนาระบบ/ start up

 • เจ้าของกิจการฟาร์มสัตว์ และเกษตรกรผู้สนใจ

 • ผู้สนใจทั่วไป

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • เจ้าของกิจการฟาร์มสัตว์ /นักปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • เกษตรกรผู้สนใจ

 • ผู้สนใจทั่วไป