รับให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาประมวลผลภาพ การรู้จำภาพคอมพิวเตอร์

กำลังออนไลน์
ความเชี่ยวชาญ

ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ประมวลผลภาพ การรู้จำภาพคอมพิวเตอร์

ระดับความพร้อม

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer
การตอบรับ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
Witaya Srigul
หน่วยงาน / บริษัท
RMUTI
ภาควิชา / แผนก
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งงาน
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง
อำเภอ / เขต
อ.เมือง
จังหวัด
นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์
30000
ข้อมูลติดต่อผู้ประสานงาน
ผู้ติดต่อประสานงาน
Witaya Srigul
เบอร์มือถือ
อีเมล์
การศึกษา / ความเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาที่สำเร็จการศึกษา
วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สาขาความเชี่ยวชาญที่ท่านสนใจรับโจทย์ / ความต้องการ
คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ประมวลผลภาพ การรู้จำภาพคอมพิวเตอร์

หัวข้อที่ให้คำปรึกษา

อิเล็กทรอนิกส์ ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ประมวลผลภาพ การรู้จำภาพคอมพิวเตอร์

คำสำคัญ (keywords) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อให้คำปรึกษา
Digital-Microcontroller
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ [Microcontroller]
Digital
ประสบการณ์ / ผลงาน
ประสบการณ์การให้คำปรึกษา (ปี)
4
ผลงานอื่นๆ เช่น การตีพิมพ์ ตำรา บทความ สิทธิบัตรที่สำคัญ (ถ้ามี)

1. ระบบควบคุมการจ่ายน้ำในสวนผสมด้วยค่าความชื้นและอุณหภูมิโดยเทคนิค CBR ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (A Watering Controller System in mixed Garden on the Garden’s Temperature and Moisture by CBR Technique via Wireless Network)

2. ระบบควบคุมการจ่ายนํ้าในสวนผสมโดยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (Watering Controller System in Mixed Garden by Neuron Network Technique via Wireless Network System)

3. 

การตอบรับ