รับให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาออกแบบกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมแบบ mass-production

กำลังออนไลน์
ความเชี่ยวชาญ
 • industrial product design
 • mass-production
 • medical products
 • electronic devices and healthcare services

ระดับความพร้อม

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
การตอบรับ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
กวิน ประตูมณีชัย
หน่วยงาน / บริษัท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ภาควิชา / แผนก
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตำแหน่งงาน
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตำแหน่งวิชาการ
อาจารย์
ที่อยู่
839-843 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
อำเภอ / เขต
ปทุมวัน
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10330
ข้อมูลติดต่อผู้ประสานงาน
ผู้ติดต่อประสานงาน
กวิน ประตูมณีชัย
เบอร์มือถือ
อีเมล์
การศึกษา / ความเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาที่สำเร็จการศึกษา
MA Design - Industrial and Product Design (Graduated with Distinction)
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
Northumbria University
การฝึกอบรมที่สำคัญ
 • IEC 60601-1-11 – Medical electrical equipment and systems used in the home healthcare environment | TÜV SÜD Pte. Ltd. (Singapore)
 • IEC 62304 Medical Device Software | TÜV SÜD Pte. Ltd. (Singapore)
 • Risk Management Training for Medical Devices (ISO 14971:2007) | TÜV SÜD PSB (Thailand) Ltd.
 • The Transformation of Medical Device Industry: Design Control for Medical Devices (ISO 13485:2016, FDA’s CFR 820.30, EU GMP) | NSTC National Science and Technology Capability
สาขาความเชี่ยวชาญที่ท่านสนใจรับโจทย์ / ความต้องการ
แพทย์ / พยาบาล / เภสัชวิทยา
ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
วัสดุศาสตร์ / พอลิเมอร์
สถาปัตยกรรม / การออกแบบ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • industrial product design
 • mass-production
 • medical products
 • electronic devices and healthcare services
หัวข้อที่ให้คำปรึกษา
 • industrial product design
 • mass-production
 • medical products
 • electronic devices and healthcare services
คำสำคัญ (keywords) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อให้คำปรึกษา
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ [medical products]
การพัฒนาระบบบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
เครื่องมือแพทย์
ประสบการณ์ / ผลงาน
ประสบการณ์การให้คำปรึกษา (ปี)
2
ผลงาน / ประสบการณ์ที่ผ่านมา

industrial product design, mass-production, medical products, electronic devices and healthcare services

การตอบรับ