ลำโพงจำกัดทิศทางเสียง

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการผู้ประกอบการที่สนใจร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ต้องการผู้ร่วมพัฒนาในการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีประสบการณ์ทางธุรกิจ หรือความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่สมัคร
 • มีแหล่งผลิต พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • มีความพร้อมด้านเงินลงทุนและบุคคลากร
 • มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการนำเทคโนโลยีไปใช้   
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       วิธีการออกแบบและสร้าง “ลำโพงจำกัดทิศทางเสียง” เพื่อส่งสัญญาณคลื่นเสียงไปยังผู้ฟังแบบจำเพาะเจาะจงตามที่ต้องการ  โดยไม่รบกวนผู้คนรอบข้างที่อยู่นอกบริเวณที่ต้องการให้ได้ยิน

รายละเอียด

      "ลำโพง" อุปกรณ์ให้กำเนิดเสียง เพื่อการใช้งานด้านต่างๆ ทั้งการโฆษณา การประชาสัมพันธ์และความบันเทิง การกระจายข้อมูลให้แก่ผู้รับในบริเวณกว้าง แต่บางสถานการณ์อาจต้องการสื่อสารกับกลุ่มผู้รับเพียงบางกลุ่ม โดยที่ไม่รบกวนกลุ่มผู้รับกลุ่มอื่น

      “ลำโพงจำกัดทิศทางเสียง” ได้รับการพัฒนาและคิดค้น  เป็นอุปกรณ์ให้กำเนิดเสียงแบบจำเพาะ โดยออกแบบให้มีช่วงกระจายเสียงที่แคบ ส่งสัญญาณคลื่นเสียงในขอบเขตที่จำกัด ไม่รบกวนผู้อื่นที่อยู่รอบข้าง เปรียบเสมือนการยิงสัญญาณเลเซอร์ไปยังผู้รับอย่างจำเพาะเจาะจง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการรับฟังในสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น งานจัดแสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ การแจ้งเตือนภัยแก่บุคคลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  หรือนำมาใช้งานภายในที่พักอาศัยเพื่อไม่ให้เสียงรบกวนไปยังพื้นที่ข้างเคียง

จุดเด่น

 • กำหนดทิศทางของเสียงไปยังกลุ่มผู้รับสารโดยตรง ไม่เกิดเสียงรบกวนแก่คนรอบข้าง

 • สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเสียง
 • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการรับฟัง เช่น งานจัดแสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น
 • ผู้สนใจทั่วไป